FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. १०

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.१, २, ३, ४,५,६ र ७ मिलेर बनेको हो | नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ८२०४ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १६३३ रहेको छ | 

र जम्मा क्षेत्रफल १०.६२ कि.मि. रहेको छ |

Documents: